Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem   

 • Data publikacji strony internetowej: 16.10.2020r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.10.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona nie posiada:

 • brak opisów zdjęć,
 • brak napisów pod zdjęciami i  pod filmami dla osób niesłyszących
 • możliwości włączenia czytnika głosowego ekranu
 • możliwości informacji o bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

- Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-15
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem
 • E-mail: biblioteka@kroscienko.pl
 • Telefon: 18 262 31 00

Każdy ma prawo:   

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

DEKLARACJA ARCHITEKTONICZNA:

Budynek, w którym znajduje się biblioteka, posiada 1 wejście. Wejście zlokalizowane jest od strony północnej.
Budynek posiada 3 kondygnacje ( parter, 1 piętro, 2 piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody, wyposażone w poręcze.
Budynek  jest wyposażony w windę, dlatego też jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. W bibliotece znajdują się 2 toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Przed wejściem do biblioteki znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, a także podjazd dla osób poruszających się na wózkach. . 
Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. 
Biblioteka nie posiada osoby - pracownika posługującego się językiem migowym. 
Na stronie internetowej biblioteki, kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem,
 • Adres: ul. Aleja Wędkarzy 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,
 • E-mail: biblioteka@kroscienko.pl
 • Telefon: 18 262 31 00

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Polecane strony: