Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem   

 • Data publikacji strony internetowej: 16.10.2020r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.10.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona nie posiada:

 • brak opisów zdjęć,
 • brak napisów pod zdjęciami i  pod filmami dla osób niesłyszących
 • możliwości włączenia czytnika głosowego ekranu
 • możliwości informacji o bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

- Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-15
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem
 • E-mail: biblioteka@kroscienko.pl
 • Telefon: 18 262 31 00

Każdy ma prawo:   

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

DEKLARACJA ARCHITEKTONICZNA:

Budynek, w którym znajduje się biblioteka, posiada 1 wejście. Wejście zlokalizowane jest od zachodu.
Budynek posiada 3 kondygnacje ( parter, 1 piętro, 2 piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody, wyposażone w poręcze.
Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego też 
nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Obok biblioteki znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. 
Biblioteka nie posiada osoby - pracownika posługującego się językiem migowym. 
Na stronie internetowej biblioteki, kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem,
 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,
 • E-mail: biblioteka@kroscienko.pl
 • Telefon: 18 262 31 00

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Polecane strony: