Deklaracja dostępności

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.kroscienko-nad-dunajcem.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • Gminna Biblioteka Publiczna
  ul. Aleja Wędkarzy 1
  34-450 Krościenko nad Dunajcem
 • tel.: 18 262 31 00
 • email:biblioteka@kroscienko.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.10.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.01.2023r.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

- Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-15
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem
 • E-mail: biblioteka@kroscienko.pl
 • Telefon: 18 262 31 00

Każdy ma prawo:   

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
 w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa GBP w Krościenku n.D jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci załączników mogą nie być w pełni przystosowane do wersji dostępnej cyfrowo z powodów technicznych (skomplikowana i trudna do przetworzenia struktura pliku),
 • nie wszystkie zdjęcia mają opisy,
 • brak napisów pod zdjęciami i  pod filmami dla osób niesłyszących,
 • brak możliwości włączenia czytnika głosowego ekranu,
 • brak możliwości informacji o bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Zgodność ze standardami

Aby zapewnić, że nasza witryna internetowa była użyteczna i dostępna dla jak najszerszej grupy odwiedzających, redaktorzy naszej witryny dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Ułatwienia na stronie internetowej

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Dane zostały zaktualizowane: 16.01.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenku nad Dunajcem
e-mail: biblioteka@kroscienko.pl
Telefon: 18 262 31 00

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Od stycznia 2023r. zmieniła się lokalizacja budynku, w związku z wybudowaniem nowej biblioteki, realizacja zadania uwzględniła założenia polityki horyzontalnej. Obiekt jest przystosowany do dla osób niepełnosprawnych. W budynku zastosowano szereg specjalnie zaprojektowanych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych: winda, oznakowany podjazd przed budynkiem, miejsca parkingowe. Specjalnie oznakowany w kolorze żółtym ciąg wejściowy do:  wypożyczalni dla dorosłych  i na 1 piętrze do czytelni i wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, tabliczki z nazwą Sali w alfabecie Braila, pętlę wzmacniającą odbiór dźwięku dla czytelników słabosłyszących. W budynku nie ma progów więc poruszanie na wózkach nie sprawia trudności. zamontowana winda jest udogodnieniem i można się nią przemieszczać od poziomu parteru do 2 piętra.

 Przed budynkiem biblioteki wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście, bezpośrednio z poziomu parkingu. Po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy z osobą niepełnosprawną zostaje ona odpowiednio obsłużona przez pracownika do załatwienia danej sprawy. Wszystkie pomieszczenia biblioteczne są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje więc możliwość dostępu do pomieszczeń dla osób na wózkach inwalidzkich lub z inną niepełnosprawnością ruchową, gdzie taka osoba może dotrzeć samodzielnie lub z niewielką pomocą bibliotekarza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem udostępnia osobom doświadczającym okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej osobami uprawnionymi, następujące formy kontaktu:


fax: 18 262 31 00
e-mail: biblioteka@kroscienko.pl

Informujemy, że przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego nie ma takiej możliwości, nie zapewniamy tłumacza języka migowego.

 

Polecane strony: