Regulamin korzystania z okularów OCULUS VR w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku nad Dunajcem

 •                              1. Postanowienia ogólne i środki ostrożności
 1. Z okularów OCULUS VR mogą korzystać: czytelnicy biblioteki: w wieku od 12 lat.
 2. W przypadku korzystania z okularów przez dzieci, potrzebna jest zgoda rodzica.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem korzystania
  z okularów OCULUS VR, aby uniknąć kontuzji i odczucia dyskomfortu.
 4. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 17 lat, mogą korzystać z okularów ClassVR wyłącznie za pisemną zgodą rodzica (załącznik nr 1).
 5. W czasie pracy z okularami użytkownicy są zobowiązani do ścisłego wykonywania poleceń bibliotekarza.
 6. Użytkowanie okularów OCULUS VR nie będzie przekraczało jednorazowo 30 minut.
 7. W części wyznaczonej do pracy zabrania się spożywania posiłków oraz picia napojów.
 8. Osoby korzystające z okularów OCULUS VR zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania się do poleceń bibliotekarza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Ostrzeżenie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania
 • Korzystanie ze sprzętu wiąże się z wykonywaniem ruchu, oddziałuje na błędnik, zmysł orientacji, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby lokomocyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów opisanych w Regulaminie.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z okularów i podczas korzystania z nich należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń i pozostać w pozycji siedzącej, chyba że korzystanie z treści wymaga stania. Korzystanie z okularów może spowodować utratę równowagi.
 • Wygodne korzystanie z wirtualnej rzeczywistości wymaga niezaburzonego zmysłu ruchu i równowagi. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia czy choroby. Korzystanie w złym stanie fizycznym lub psychicznym może nasilić objawy.
 • W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast powiadomić o tym bibliotekarza oraz przerwać użytkowanie sprzętu.
 • Poważne przeciwwskazania do użytkowania okularów OCULUS VR – napady drgawek: przed użyciem okularów zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. U niektórych osób (około 1 na 4000) mogą wystąpić silne zawroty głowy, napady drgawek, drgawki oczu lub mięśni lub zaciemnienia wywołane światłem lub wzorami, które mogą wystąpić podczas oglądania telewizji, grania w gry wideo lub doświadczenia rzeczywistości wirtualnej, nawet jeśli nigdy wcześniej nie wystąpiły u nich napady drgawek lub zaciemnienia, a w przeszłości nie występowały u nich napady drgawek ani padaczka. Takie napady są częstsze u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia. Każda osoba, u której wystąpi którykolwiek z tych objawów, powinna zaprzestać używania okularów OCULUS VR i skontaktować się
  z lekarzem.
 • Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozrusznik serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.
 • Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z okularów OCULUS VR w przypadku doświadczenia którekolwiek z następujących objawów: drgawki, utrata świadomości, zmęczenia oczu, drgawki oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji ręka-oko, nadmierne pocenie się, zwiększone ślinienie się, nudności, światłowstręt, dyskomfort lub ból w głowie lub oczach, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 • Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych wymagających wizualnie lub fizycznie czynności, które mogą mieć poważne konsekwencje (tj. czynności, w przypadku których wystąpienie jakichkolwiek objawów może prowadzić do obrażeń ciała, ani czynności wymagających niezaburzonej równowagi i koordynacji ręka-oko (np. uprawianie sportu, jazda na rowerze itp.) do czasu całkowitego ustąpienia objawów.
 • W przypadku poważnych i/lub utrzymujących się objawów należy skontaktować się z lekarzem.

 

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na korzystanie przez moje dziecko ………………………………………..

 z okularów do wirtualnej rzeczywistości OCULUS VR pod opieką bibliotekarza . Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem korzystania z okularów VR w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku nad Dunajcem. Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z okularów OCULUS VR.

 

…………………..…………………….

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Polecane strony: