Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/197/2009
Rady Gminy Krościenko n.D.
z dnia 03 lipca 2009 roku

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Krościenku nad Dunajcem

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D. zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr.85 poz. 539 z póżn. zm.)
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2001r Nr. 13 poz. 123 z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591),
4) Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz.U.Nr 121 poz.591 z póź.zm./
5) Niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krościenko n.D.
2. Siedzibą Biblioteki jest Krościenko n.D a obszarem jej działania Gmina Krościenko n.D.

§ 3

1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu nowotarskiego.

§ 4

1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2) opracowywanie materiałów informacyjnych
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska w szczególności organizować spotkania autorskie, konkursy plastyczne, czytelnicze, literackie itp.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

 

§ 9

1. Na czele biblioteki stoi kierownik.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Krościenko n.D.
3. Kierownik biblioteki kieruje jej działalnością na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
4. Do zakresu działania kierownika należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością biblioteki,
2) reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem biblioteki,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników i trybu załatwianie powierzonych im spraw,
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego
8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności.

§ 10

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.

§ 11

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.


§ 12

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci, oraz Filię Biblioteczną w Grywałdzie.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez kierownika.

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki, oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 14

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 15

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o rachunkowości.
2. Żródłami środków finansowych są:
1) dotacje z budżetu Gminy,
2) dochody własne,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) inne dozwolone prawem

§ 16

Biblioteka może pobierać opłaty za:
1) usługi informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
3) nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,
4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
5) w formie kaucji - za wypożyczone materiały biblioteczne,
6) wydawnictwa własne.

§ 17

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez kierownika i przedstawiony Wójtowi Gminy.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

Polecane strony: