Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem

Dzieje biblioteki

Zainteresowanie czytelnicze, królewskiego miasteczka Krościenka nad Dunajcem, datuje się już od początku 20 wieku.

W 1903 roku powstało Towarzystwo Szkoły Ludowej, które utworzyło pierwszą w Krościenku n.D Bibliotekę Miejską. Ta biblioteka, pod względem ilości wypożyczonych książek, zajmowała trzecie miejsce w ówczesnym powiecie nowotarskim.( Dane z książki ks. B.Krzana "Klejnot zagubiony w górach").

W okresie międzywojennym w Krościenku n.D istniało kilka wypożyczalni. Towarzystwo Szkoły Ludowej oraz Straż Graniczna posiadały własne biblioteki. Funkcjonowała również Czytelnia Żydowska.

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D. rozpoczęła swą działalność w 1945 roku. Oficjalne jednak nadanie bibliotece charakteru prawnego nastąpiło 22.09.1948 roku, kiedy to Gminna Rada Narodowa w Krościenku n.D Uchwałą Nr.78 założyła Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku n.D z księgozbiorów pozostałych po Towarzystwie Szkoły Ludowej, Straży Granicznej i Czytelni Żydowskiej, czynnych przed 01.09.1939 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16.01.1949 roku.
Biblioteka mieściła się w niewielkim lokalu przy ulicy Mickiewicza 74 należącym wówczas do Elżbiety Ćwiertniewicz. Księgozbiór liczył 1477 woluminów, liczba zarejestrowanych czytelników 118 osób. Kierownikiem biblioteki od 1948 r. była Maria Noworolnik.

W latach 1948 - 1954 otwarto punkty biblioteczne w Grywałdzie, Krośnicy, Hałuszowej i Tylce.

Od 1954 r. biblioteka nosiła nazwę Biblioteki Gromadzkiej , a od 1958 r. Biblioteki Osiedlowej. W ciągu 10 lat istnienia biblioteki księgozbiór wzrósł do 4906 woluminów, a liczba czytelników do 996 osób /w tym w czasie sezonu 525 wczasowiczów/.

W latach 60-tych działał przy bibliotece zespół regionalny, który w 1968 roku przeszedł pod opiekę Straży Pożarnej.

W 1964 roku księgozbiór przeniesiono do budynku przy ulicy Rynek 8, wejście od ulicy Jagiellońskiej 15, gdzie znajduje się nadal. Początkowo biblioteka posiadała jedną kondygnację. W 1975 roku udostępniono lokal na poddaszu, gdzie wydzielono księgozbiór dla dzieci. Kierownikiem Filii dla dzieci była Julia Kozłecka. W 1988 roku w lokalu na parterze urządzono czytelnię.

Korzystne dla kultury lata 60-te i 70-te przyczyniły się do szybkiego rozwoju księgozbioru i czytelnictwa, oraz wzrostu popularności i rangi Biblioteki. Księgozbiór w roku 1968 liczył 9498 woluminów, a liczba czytelników 2178 osób, w tym większa połowa to letnicy.

W 1973 roku w wyniku administracyjnego połączenia miasta Szczawnicy z Krościenkiem utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnicy- Krościenku z siedzibą w Szczawnicy oraz Filię tejże biblioteki w Krościenku.

W 1977 roku po 29 latach pracy odeszła na emeryturę Maria Noworolnik , kierownikiem została Janina Kozielec.

W 1982 roku nastąpiło rozdzielenie miasta Szczawnicy - Krościenka i rozdzielenie bibliotek.
W tym też roku dołączyła do biblioteki jako Filia, Biblioteka w Grywałdzie, która powstała w 1955 r. i należała do Czorsztyna.

W 1984 roku powstała Filia w Krośnicy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają do
roku 1998 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu, a od 1999 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu nowotarskiego.

W 1996 roku powstaje Gminne Centrum Kultury w skład którego wchodzą Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.06.2002 roku biblioteka zostaje wydzielona ze struktury organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i od dnia 01.08.2002 roku staje się znów samodzielną instytucją kultury.

W 2003 roku, po 40 latach pracy odeszła na emeryturę Janina Kozielec i kierownikiem została Władysława Bodziarczyk.

W 2004 roku w ramach programu „Ikonka” Biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W czytelni zostało udostępnione miejsce na czytelnię internetową.

Od 2004 roku biblioteka bierze udział w programie operacyjnym „Promocja Czytelnictwa” do którego nabór prowadziło MKiDN przez Bibliotekę Narodową, a teraz Biblioteka Narodowa, co roku otrzymując pieniądze na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Od 2006 roku przeprowadzone zostały większe remonty w bibliotece. Zostały wymienione okna w całym budynku biblioteki i pomalowane pomieszczenia biblioteki. Prowadzono roboty budowlane związane z remontem elewacji zewnętrznej od strony ulicy Jagiellońskiej , pomalowana została też zewnętrzna ściana biblioteki od strony Rynku. Zrobiono nowy chodnik i płot wzdłuż chodnika .

W 2008 roku rozpoczęto elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie Libra 2000.

Księgozbiór na koniec 2008 roku wynosił 38133 wol. czytelników 1 858.
Stan księgozbioru na koniec 2010r. wynosił 38 720 woluminów, a zarejestrowanych czytelników 1917 osób. 

W 2012 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników i dostosowując się do nowych technologii zakupiono nowy system biblioteczny SOWA2/MARC 21, podjęto intensywne prace nad komputeryzacją zbiorów wprowadzając do elektronicznego katalogu zarówno nowe książki, jak również te zakupione wcześniej.

Składając wniosek do Lokalnej Grupy działania Gorce- Pieniny w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, na operację pt. „Rozwijanie aktywności mieszkańców i zorganizowanie lokalnej twórczości kulturalnej w bibliotece publicznej poprzez innowacyjne wykorzystanie zakupionego sprzętu komputerowego i multimedialnego” biblioteka otrzymała dotację na zakup: 3 zespołów komputerowych, 3 szt. biurek i krzeseł,  laptopa, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego i 1 ekranu projekcyjnego na statywie.

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” GBP otrzymała dotację na projekt „ Nowoczesne wypożyczanie w GBP w Krościenku nad Dunajcem” co umożliwiło nam zakup 3 zespołów komputerowych oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego   i użytkowego na potrzeby czytelników i bibliotekarzy. Dzięki pozyskanym środkom możliwe były dalsze prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu książek udostępnianego online oraz automatycznego wypożyczania zbiorów. W 2016 roku rozpoczęto automatyczną rejestrację czytelników i wypożyczeń w bibliotece głównej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D aktywnie włącza się w działania promujące czytelnictwo organizując spotkania autorskie, promocje książek i in. Współpracujemy ze szkołami, przedszkolem i ochronką. Przy bibliotece działa Klub miłośników książki. Biblioteka włącza się także w organizację imprez ogólnopolskich , takich jak Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie. Mają one za zadanie promocję książek, bibliotek oraz podkreślają rolę czytania i jego wpływ na rozwój społeczeństwa.                                                            
Od  lat biblioteka czeka na poprawę swoich warunków lokalowych, aby mogła wprowadzić nowe usługi i oferować użytkownikom nowe rozwiązania.

Biblioteka szczyci się nie tylko piękną metryką, ale i dorobkiem, który wypracowali wszyscy  pracujący bibliotekarze. Stan księgozbioru na koniec 2016 roku wynosił  33 981 woluminów , a zarejestrowanych czytelników 1 689 osób.                                                          

Przychylność jaką okazują bibliotece władze samorządowe pozwala mieć nadzieję, że działalność, rozwój i modernizacja bibliotek na terenie gminy będą podążać w dobrym kierunku.

Czytelników zapraszamy do korzystania z całego bogactwa wiedzy jaką daje biblioteka.           opr. Władysława Bodziarczyk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDOWA NOWEJ BIBLIOTEKI 2021- 2022

Staraniem kierownik biblioteki Weroniki Walkowskiej w 2021r. złożony został wniosek na budowę nowej biblioteki,  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025, który uzyskał pozytywną opinię i dotację z budżetu państwa w kwocie 1 628 000 zł. ( jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Przychylność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem:Jana Dydy i pomoc pracowników Urzędu doprowadziła do zrealizowania inwestycji pod nazwą
,, Budowa budynku administracji publicznej z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem wraz z wyposażeniem”
przy ul. Aleja Wędkarzy1.  

Budowa budynku rozpoczęła się zgodnie z planem, w grudniu 2021r. , a zakończona została już po dwunastu miesiącach, w grudniu 2022r.
W tak krótkim okresie udało się zrealizować inwestycję, która dostosowana została do współczesnych standardów użyteczności publicznej, poprzez wybudowanie nowego 3- kondygnacyjnego budynku biblioteki.
Nowy obiekt kulturalny poprawił dostępność mieszkańców do zaoferowania usług w bibliotece. Przed wejściem zamontowana została wrzutnia na książki, która wzbudza ogromne zainteresowanie, a od strony południowej znajduje się ogródek plenerowy z zadaszonym przez pergole miejscem do spotkań. Wyodrębniono następujące strefy: wypożyczalnię dla dorosłych, salę wielofunkcyjną, spełniającą równocześnie funkcję sali regionalnej pod nazwą: Pieninoteki i kącika dla seniorów.
Na 1 piętrze jest wydzielona czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i miejscem do cichej pracy, w pozostałych pomieszczeniach znajduje się księgozbiór popularno-naukowy i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży.
Na 2 piętrze powstała sala warsztatowa, pokój administracji, pomieszczenie gospodarcze i serwerownia.
Z otrzymanej dotacji zakupione zostało również wyposażenie biblioteki w regały i sprzęt multimedialny. Wyposażenie jest nowe i zachęcające, które przełoży się na wzrost kompetencji czytelniczych.

Realizacja zadania uwzględniła założenia polityki horyzontalnej, przede wszystkim jest zamontowana pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna.
Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez:
zamontowanie windy,
przed budynkiem znajduje się oznakowany parking,
na korytarzach są  specjalnie oznakowane ciągi wejściowe,
czy też łazienki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich itp.

Wybudowanie nowego budynku to perspektywa do dalszego działania w bibliotece.
Dobra lokalizacja, przyjazna architektura, bardzo dobrze wykształcona kadra to mocne strony biblioteki w Krościenku n.D.  

 

Polecane strony: