Gminna Biblioteka Publiczna

Dzieje biblioteki

Zainteresowanie czytelnicze, królewskiego miasteczka Krościenka nad Dunajcem, datuje się już od początku 20 wieku.

W 1903 roku powstało Towarzystwo Szkoły Ludowej, które utworzyło pierwszą w Krościenku n.D Bibliotekę Miejską. Ta biblioteka, pod względem ilości wypożyczonych książek, zajmowała trzecie miejsce w ówczesnym powiecie nowotarskim.( Dane z książki ks. B.Krzana "Klejnot zagubiony w górach").

W okresie międzywojennym w Krościenku n.D istniało kilka wypożyczalni. Towarzystwo Szkoły Ludowej oraz Straż Graniczna posiadały własne biblioteki. Funkcjonowała również Czytelnia Żydowska.

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji, Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D. rozpoczęła swą działalność w 1945 roku. Oficjalne jednak nadanie bibliotece charakteru prawnego nastąpiło 22.09.1948 roku, kiedy to Gminna Rada Narodowa w Krościenku n.D Uchwałą Nr.78 założyła Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku n.D z księgozbiorów pozostałych po Towarzystwie Szkoły Ludowej, Straży Granicznej i Czytelni Żydowskiej, czynnych przed 01.09.1939 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16.01.1949 roku.
Biblioteka mieściła się w niewielkim lokalu przy ulicy Mickiewicza 74 należącym wówczas do Elżbiety Ćwiertniewicz. Księgozbiór liczył 1477 woluminów, liczba zarejestrowanych czytelników 118 osób. Kierownikiem biblioteki od 1948 r. była Maria Noworolnik.

W latach 1948 - 1954 otwarto punkty biblioteczne w Grywałdzie, Krośnicy, Hałuszowej i Tylce.

Od 1954 r. biblioteka nosiła nazwę Biblioteki Gromadzkiej , a od 1958 r. Biblioteki Osiedlowej. W ciągu 10 lat istnienia biblioteki księgozbiór wzrósł do 4906 woluminów, a liczba czytelników do 996 osób /w tym w czasie sezonu 525 wczasowiczów/.

W latach 60-tych działał przy bibliotece zespół regionalny, który w 1968 roku przeszedł pod opiekę Straży Pożarnej.

W 1964 roku księgozbiór przeniesiono do budynku przy ulicy Rynek 8, wejście od ulicy Jagiellońskiej 15, gdzie znajduje się nadal. Początkowo biblioteka posiadała jedną kondygnację. W 1975 roku udostępniono lokal na poddaszu, gdzie wydzielono księgozbiór dla dzieci. Kierownikiem Filii dla dzieci była Julia Kozłecka. W 1988 roku w lokalu na parterze urządzono czytelnię.

Korzystne dla kultury lata 60-te i 70-te przyczyniły się do szybkiego rozwoju księgozbioru i czytelnictwa, oraz wzrostu popularności i rangi Biblioteki. Księgozbiór w roku 1968 liczył 9498 woluminów, a liczba czytelników 2178 osób, w tym większa połowa to letnicy.

W 1973 roku w wyniku administracyjnego połączenia miasta Szczawnicy z Krościenkiem utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnicy- Krościenku z siedzibą w Szczawnicy oraz Filię tejże biblioteki w Krościenku.

W 1977 roku po 29 latach pracy odeszła na emeryturę Maria Noworolnik , kierownikiem została Janina Kozielec.

W 1982 roku nastąpiło rozdzielenie miasta Szczawnicy - Krościenka i rozdzielenie bibliotek.
W tym też roku dołączyła do biblioteki jako Filia, Biblioteka w Grywałdzie, która powstała w 1955 r. i należała do Czorsztyna.

W 1984 roku powstała Filia w Krośnicy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają do
roku 1998 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu, a od 1999 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu nowotarskiego.

W 1996 roku powstaje Gminne Centrum Kultury w skład którego wchodzą Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.06.2002 roku biblioteka zostaje wydzielona ze struktury organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i od dnia 01.08.2002 roku staje się znów samodzielną instytucją kultury.

W 2003 roku, po 40 latach pracy odeszła na emeryturę Janina Kozielec i kierownikiem została Władysława Bodziarczyk.

W 2004 roku w ramach programu „Ikonka” Biblioteka otrzymała 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W czytelni zostało udostępnione miejsce na czytelnię internetową.

Od 2004 roku biblioteka bierze udział w programie operacyjnym „Promocja Czytelnictwa” do którego nabór prowadziło MKiDN przez Bibliotekę Narodową, a teraz Biblioteka Narodowa, co roku otrzymując pieniądze na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Od 2006 roku przeprowadzone zostały większe remonty w bibliotece. Zostały wymienione okna w całym budynku biblioteki i pomalowane pomieszczenia biblioteki. Prowadzono roboty budowlane związane z remontem elewacji zewnętrznej od strony ulicy Jagiellońskiej , pomalowana została też zewnętrzna ściana biblioteki od strony Rynku. Zrobiono nowy chodnik i płot wzdłuż chodnika .

W 2008 roku rozpoczęto elektroniczne opracowywanie zbiorów w systemie Libra 2000.

Księgozbiór na koniec 2008 roku wynosił 38133 wol. czytelników 1 858.
Stan księgozbioru na koniec 2010r. wynosił 38 720 woluminów, a zarejestrowanych czytelników 1917 osób. 

W 2012 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników i dostosowując się do nowych technologii zakupiono nowy system biblioteczny SOWA2/MARC 21, podjęto intensywne prace nad komputeryzacją zbiorów wprowadzając do elektronicznego katalogu zarówno nowe książki, jak również te zakupione wcześniej.

Składając wniosek do Lokalnej Grupy działania Gorce- Pieniny w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, na operację pt. „Rozwijanie aktywności mieszkańców i zorganizowanie lokalnej twórczości kulturalnej w bibliotece publicznej poprzez innowacyjne wykorzystanie zakupionego sprzętu komputerowego i multimedialnego” biblioteka otrzymała dotację na zakup: 3 zespołów komputerowych, 3 szt. biurek i krzeseł,  laptopa, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego i 1 ekranu projekcyjnego na statywie.

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” GBP otrzymała dotację na projekt „ Nowoczesne wypożyczanie w GBP w Krościenku nad Dunajcem” co umożliwiło nam zakup 3 zespołów komputerowych oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego   i użytkowego na potrzeby czytelników i bibliotekarzy. Dzięki pozyskanym środkom możliwe były dalsze prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu książek udostępnianego online oraz automatycznego wypożyczania zbiorów. W 2016 roku rozpoczęto automatyczną rejestrację czytelników i wypożyczeń w bibliotece głównej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D aktywnie włącza się w działania promujące czytelnictwo organizując spotkania autorskie, promocje książek i in. Współpracujemy ze szkołami, przedszkolem i ochronką. Przy bibliotece działa Klub miłośników książki. Biblioteka włącza się także w organizację imprez ogólnopolskich , takich jak Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie. Mają one za zadanie promocję książek, bibliotek oraz podkreślają rolę czytania i jego wpływ na rozwój społeczeństwa.                                                            
Od  lat biblioteka czeka na poprawę swoich warunków lokalowych, aby mogła wprowadzić nowe usługi i oferować użytkownikom nowe rozwiązania.

Biblioteka szczyci się nie tylko piękną metryką, ale i dorobkiem, który wypracowali wszyscy  pracujący bibliotekarze. Stan księgozbioru na koniec 2016 roku wynosił  33 981 woluminów , a zarejestrowanych czytelników 1 689 osób.                                                          

Przychylność jaką okazują bibliotece władze samorządowe pozwala mieć nadzieję, że działalność, rozwój i modernizacja bibliotek na terenie gminy będą podążać w dobrym kierunku.

Czytelników zapraszamy do korzystania z całego bogactwa wiedzy jaką daje biblioteka.     

                                                    

opr. Władysława Bodziarczyk

Polecane strony: