Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem, ul. Aleja Wędkarzy 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: biblioteka@kroscienko-nad-dunajcem.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku za pomocą adresu: iod@kroscienko-nad-dunajcem.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej),na podstawie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

a) imię i nazwisko;
b) pesel;
c) adres zamieszkania;
d) nr telefonu;
e) adres e-mail;
f) imię ojca, matki

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku nad Dunajcem..

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Krościenku nad Dunajcem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

10.Dane Użytkownika Biblioteki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Nie będą też przekazywane poza teren Polski

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku nad Dunajcem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Polecane strony: